داشبورد

محاسبه قیمت ترجمه

کیفیت سفارش سرعت تحویل زمان تحویل قیمت ترجمه
پیشرفته + بازخوانی تخصصی معمولی تحویل ظرف 13 ساعت 12500 تومان
تخصصی + بازخوانی معمولی تحویل ظرف 13 ساعت 7500 تومان
عمومی معمولی تحویل ظرف 13 ساعت 5500 تومان